• INFOLINIA : 602174393 (w godz. 8-17)
  • e-mail: sklep@armatura.cc
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

koszyk

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego EGO-STYLE Armatura Sanitarna

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie internetowym oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez EGO-STYLE M.Pelc
z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (gen. Józefa Hallera 10, 33-200 Dąbrowa Tarnowska), NIP: 8711172490, REGON: 120237108.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a. dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b. klient - usługobiorca, osoba składająca zamówienie lub która nabyła towar,

c. konto - przypisana do każdego użytkownika spersonalizowana część sklepu internetowego, w której przechowywane są jego dane osobowe,

d. koszyk zakupów - informacje na temat towarów wybranych przez klienta mających być przedmiotem zamówienia,

e. sklep internetowy - system informatyczny wykorzystywany przez sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, za pomocą którego sprzedawca prezentuje towary i usługi w sieci Internet,

f. sprzedawca - podmiot określony w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu,

g. usługobiorca - podmiot korzystający z usług sprzedawcy,

h. użytkownik - podmiot posiadający konto w sklepie internetowym.

3. Sprzedawca porozumiewa się z klientem w sposób dla klienta dostępny dając pierwszeństwo środkom komunikacji elektronicznej, chyba że klient określił preferowany sposób kontaktu.

 

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną obejmuje:

a. utrzymanie konta w sklepie internetowym,

b. przechowywanie w pamięci sklepu internetowego koszyka zakupów w trakcie otwartej sesji (przeglądania sklepu internetowego),

c. przesyłanie zamówionej informacji pocztą elektroniczną,

d. prezentację towarów i usług,

e. przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz oświadczeń odstąpienia od umowy.

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz komputera klasy PC, Mac lub podobnego podłączonego do Internetu i wyposażonego w system operacyjny, przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script i plików „cookies”, program do obsługi poczty elektronicznej i program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

3. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 pkt a i c wymaga autoryzacji lub uwierzytelnienia. Autoryzacja dokonywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu tożsamości klienta przy użyciu ustalonych w toku zamawiania usługi danych dostępowych.

4. Usługa świadczona jest od momentu zawarcia umowy. Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Utworzenie konta następuje w wyniku rejestracji usługobiorcy. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i nie podlega opłatom.

6. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy dane dostępowe, w szczególności hasło do konta ustalone w toku rejestracji. W przypadku utraty tych danych bądź powzięcia przez inne osoby ich treści, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

7. Usługobiorca ma obowiązek w okresie korzystania z usługi:

a. przestrzegania porządku prawnego oraz postanowień niniejszego regulaminu,

b. korzystania z usług sprzedawcy zgodnie z przeznaczeniem,

c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie sklepu internetowego,

d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

e. powiadamiania sprzedawcy o zmianach danych mogących mieć wpływ na realizację umowy.

8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi.

 

§ 3 Sprzedaż towarów

 

1. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Ofertą jest zamówienie złożone przez klienta.

2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy, chyba że określono płatność przy odbiorze. Przyjmuje się, że brak zapłaty w terminie stanowi oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy.

3. Dokonanie płatności może odbyć się:

a. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy, w tym dokonany przy użyciu zewnętrznych systemów obsługi płatności zintegrowanych ze sklepem internetowym bądź

b. gotówką przy odbiorze towaru.

4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia umowy.

5. Jeżeli dla towarów objętych zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar fabrycznie nowy, wolny od wad.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki podczas transportu klient ma prawo żądać od przewoźnika spisania odpowiedniego protokołu.

8. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, gdy towar został nabyty przez przedsiębiorcę w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

9. Prezentowane w sklepie internetowym towary mogą być objęte gwarancją. Informacja w tym przedmiocie znajduje się w opisie danego produktu.

10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

 

§ 4 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie towaru bez podawania przyczyny. Jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy wypada w sobotę, termin ten ulega wydłużeniu do następnego dnia roboczego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik do niniejszego regulaminu.

3. W sytuacji odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty zwrotu towaru oraz dodatkowe koszty wynikające z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.

4. Sprzedawca zwraca świadczenie po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ustalono inaczej.

 

§ 5 Reklamacja

 

1. Klient reklamację może złożyć w dowolnej formie obsługiwanej przez sprzedawcę.

2. Reklamacja winna zawierać dane identyfikujące klienta, określenie przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia wpływu, o czym klient jest powiadamiany w formie wskazanej w treści reklamacji, a jeżeli nie została określona - w formie jakiej została złożona.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy.

3. Klient ma prawdo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia ze zbioru sprzedawcy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że do zawarcia i wykonania umowy konieczne jest podanie danych określonych przy zawieraniu umowy.

5. Zakres przetwarzanych przez sprzedawcę danych klientów obejmuje:

a. imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj), numer telefonu, adres e-mail, NIP,

b. dane eksploatacyjne dotyczące korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Sprzedawca nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych klientów podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z klientem. Sprzedawca może przekazać dane osobowe klienta w szczególności przewoźnikowi oraz podmiotowi obsługującemu transfer płatności.

7. Sprzedawca może przekazać dane osobowe klienta za jego wyraźną zgodą właścicielowi serwisu opineo.pl (Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04, Regon: 021269036) w celu uzyskania opinii na temat transakcji dokonanej w sklepie internetowym.

8. Sprzedawca zapewnia środki ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przetwarzanych danych osobowych.

 

§ 7 Pliki „cookies”

 

1. Podczas korzystania ze sklepu internetowego zbierane są w sposób automatyczny informacje o usługobiorcy w plikach „cookies” (tzw. „ciasteczka”), które są przechowywane w urządzeniu tego usługobiorcy.

2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celach:

a. dostosowania treści sklepu internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy,

b. zapewnienia bezpieczeństwa podczas przeglądania sklepu internetowego,

c. optymalizacji funkcjonowania sklepu internetowego,

d. statystycznych.

3. O zakresie stosowania plików „cookies” decyduje usługobiorca przez ustawienia w aplikacji do przeglądania treści zamieszczonych w Internecie (przeglądarka internetowa).

4. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na funkcjonowanie sklepu internetowego wobec danego usługobiorcy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

Wszelkie spory z niniejszej umowy mogą zostać rozstrzygnięte w toku mediacji lub przez sąd polubowny. Procedury postępowania określa podmiot ustalony przez strony do rozstrzygnięcia sporu.

 

Tutaj możesz pobrać Regulamin sklepu EGO-STYLE Armatura Sanitarna w formacie PDF

 

 

 

 

 

Załącznik - Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………

Adres: …………………………………………

 

 

 

EGO-STYLE
gen. Józefa Hallera 10
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej na odległość w dniu …………, której przedmiotem było dostarczenie:

 

- …………………………………… (nazwa i cena produktu, ewentualnie nr katalogowy),

- …………………………………… (nazwa i cena produktu, ewentualnie nr katalogowy),

- ……… (etc.)

 

 

 

 

……………………………………

data i podpis klienta

 

 

  • © Armatura Sanitarna EGO-Style. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
  • Zawartość sklepu ARMATURA SANITARNA stanowi zaproszenie do składania ofert.
  • Stronę odwiedziło : 14082505 osób
  • Gości on-line: 0